Yol Ayrımı

Yol Ayrımı

Kemal Tahir / Jun 27, 2019

Yol Ayr m K mil Bey de Anadolu da serbesttir art k T rkiye yi ku atan bir serbest lik r zgar esmeye ba lar zamanla Bu serbestlik de i en ya da de i mi gibi g r nen insanlar n maskelerini birer birer d r rken

 • Title: Yol Ayrımı
 • Author: Kemal Tahir
 • ISBN: 9789752731295
 • Page: 143
 • Format: Paperback
 • K mil Bey de Anadolu da serbesttir art k T rkiye yi ku atan bir serbest lik r zgar esmeye ba lar zamanla Bu serbestlik, de i en ya da de i mi gibi g r nen insanlar n maskelerini birer birer d r rken, stanbul da hayat giderek zorla r K mil Bey, y llard r zlemini duydu u biricik k z Ay e ye kavu maya al rken, Kurtulu Sava nda y z binlerce insan n kan ylaK mil Bey de Anadolu da serbesttir art k T rkiye yi ku atan bir serbest lik r zgar esmeye ba lar zamanla Bu serbestlik, de i en ya da de i mi gibi g r nen insanlar n maskelerini birer birer d r rken, stanbul da hayat giderek zorla r K mil Bey, y llard r zlemini duydu u biricik k z Ay e ye kavu maya al rken, Kurtulu Sava nda y z binlerce insan n kan yla kurtulan vatan, art k demokrasi m cadelesi vermektedir Serbest F rka n n kurulu u, Dar lf nun da meydana gelen ayaklanmalar, stanbul sokaklar ve tarihin derinli inde kalan ayr nt lar Yol Ayr m , sava tan zaferle km bir milletin demokrasi yolunda att bebek ad mlar n n izd mlerini aktar yor okura.

  • [PDF] ↠ Unlimited ☆ Yol Ayrımı : by Kemal Tahir ↠
   143 Kemal Tahir
  • thumbnail Title: [PDF] ↠ Unlimited ☆ Yol Ayrımı : by Kemal Tahir ↠
   Posted by:Kemal Tahir
   Published :2018-010-02T11:03:47+00:00

  About "Kemal Tahir"

   • Kemal Tahir

    15 Nisan 1910 da stanbul da do du 21 Nisan 1973 te stanbul da ya am n yitirdi As l ismi Kemal Tahir Demir Deniz y zba olan babas , Sultan II Abdulhamid in yaverlerinden Babas n n g revleri nedeniyle ilk e itimini T rkiye nin e itli yerlerinde tamamlad 1923 te stanbul Kas mpa a daki Cezayirli Hasan Pa a R tiyesi nde mezun oldu Galatasaray Lisesi nde 10 uncu s n ftayken renimini yar da b rakt Avukat katipli i, Zonguldak K m r letmeleri nde ambar memurlu u yapt stanbul da Vakit, Haber, Son Posta gazetelerinde d zeltmenlik, r portaj yazarl , evirmenlik yapt Yedig n, Karikat r dergilerinde sayfa sekreteri oldu Karag z gazetesinde ba yazarl k, Tan gazetesinde yaz i leri m d rl yapt 1938 de N z m Hikmet le beraber Donanma Komutanl Askeri Mahkemesi nde askeri isyana te vik su lamas yla yarg land 15 y l hapse mahkum oldu ank r , orum, K r ehir, Malatya ve Nev ehir cezaevlerinde yatt 12 y l sonra 1950 de genel afla zg rl ne kavu tu stanbul a d nd kten sonra bir s re zmir Ticaret gazetesinin stanbul temsilcili ini g revinde bulundu K rduman , Bedri Eser , Samim A k n , F M kinci , Nurettin Demir , Ali G c rl gibi takma isimlerle gazetelere tefrika a k ve macera romanlar , senaryolar yazd Frans zca eviriler yapt 6 7 Eyl l olaylar s ras nda tekrar g zalt na al nd Harbiye Cezaevi nde 6 ay yatt kt ktan sonra 14 ay kadar Aziz Nesin le birlikte kurduklar D n Yay nevi ni y netti Edebiyata iirle ba lad lk iirleri 1931 de tihad dergisinde yay nland Yeni K lt r, arkada lar ya birlikte kurduklar Ge it , Var, Ses dergilerinde iirleri kt lk nemli eseri olan 4 b l ml k G l nsanlar uzun yk s Tan gazetesinde tefrika olarak yay nland , 1955 te bas ld Yine 1955 te bas lan Sa rdere roman yla ad n duyurdu stanbul u bir er eve gibi al p T rklerin Osmanl l ktan Cumhuriyet e ge i ini inceledi i ehir romanlar dizisinin ilk kitab Esir ehrin nsanlar 1956 da yay nland Bu kitapta M tareke d nemi stanbul unu anlatt Dizinin di er kitab olan Esir ehrin Mahpusu 1961 de, H r ehrin nsanlar 1976 da bas ld.Kemal Tahir lk kitaplar nda daha ok k y ve k yl sorunlar na e ildi Daha sonra T rk tarihinin ve zellikle yak n tarihin olaylar n ele ald Devlet Ana da, kurulu s recindeki Osmanl toplumu ve y netim sistemini, Kurt Kanunu da Atat rk e kar d zenlenmek istenen zmir suikastini, Rahmet Yollar Kesti ve Yedi nar Yaylas nda a al k kurumu ve e k yal k olgusunu inceledi Yorgun Sava da Anadolu daki ba s z, ndersiz ulusal g lerin birle ip Ulusal Kurtulu Sava na ba lamas na kadar ge en d nemi anlatt Bozk rdaki ekirdek te de k y enstit leri zerinde durdu Kemal Tahir in d ncelerindeki k noktas Marksist g r ile T rkiye ger e i aras ndaki ba lant sorunuydu Siyasi eylemlere de kat lm bir yazar olarak, T rkiye de kendi alg lad siyasal, sosyal, k lt rel yap ile Marksist g r n sundu u z m aras nda bir eli ki g r yordu T rk toplum ya am na uymad na inand Bat l la maya ili kin yarg s da bu Marksist z m yetersiz bulmas na ba l yd nk Marksizim, T rkiye de 2 nci Me rutiyet ve Cumhuriyet d nemlerinin siyasal ve k lt rel uygulamalar n bir ticaret burjuvazisi devriminin sonucu olarak de erlendiriyordu Kemal Tahir ise b yle bir s n f n varl ndan ku kuluydu B ylece hem Marksist g r n, hem de Bat l la man n r n olan Cumhuriyet d nemi resmi tarih g r n n a lmas d ncelerini belirleyen temel nokta oldu Devlet Ana da Osmanl toplumunun k lecilik ve feodalizmden ok farkl ve insanc l bir temel zerine kuruldu unu anlatmay ama lad Di er romanlar nda da T rk insan ve T rkiye zeli olgusunu ortaya karmaya al t Toplumsal ger ek i izgide s rd rd yazarl k ya am nda eserlerinde yal n bir dil kulland Diyaloglarla zengile tirdi, karizmatik karakterler yaratt En retken romanc lar m zdan biri oldu.


  897 Comments

  1. Esir Şehir Üçlemesi'nin son kitabı olan Yol Ayrımı, Milli Mücadele sonrasını kendisine fon olarak seçmiş. Serbest Fırka'nın kuruluşu ve kapatılışı, çok partili hayat denemeleri, devrimlere alışma sürecini önceki iki kitapta yer alan karakterlerin bir kısmı üzerinden anlatmış Kemal Tahir. Üçüncü kitabı önceki iki kitaba oranla ben biraz daha durağan buldum. Özellikle başlarda konuya girmekte zorlandığımı söylemem lazım. Buna ek olarak önceki iki kitabı [...]


  2. Uzun zaman önce okumuşum dedim sonlara doğru Kemal Tahir'in farklı anlatımıyla bir dönem hikayesi Serinin 3. kitabı Yol Ayrımı. Buradan sonrası eser hakkında bilgi içerebileceğinden gizleyelim. Okumamış olanlar uzak dursun. (view spoiler)[ Önce karakterlerden aklımda kalanlar: Saray şoförü Dadal Efendi tiplemesi herkesin içinde saklı olan büyüklük duygusunun dışa vurumu gibi göründü bana, günümüz siyasetçileri gibi Vaadlerde bulunan, kendi yeteneklerini abartı [...]


  3. İttihatçılar ve Halk Fırkalılar arasındaki çekismeyi etkileyici bir şekilde anlatıyor. ''Selbes Fırka'' kuruluşu esnasindaki olaylara halkın ve siyasetçilerin gözünden bakıyor. Serbest Fırka'nın Halk Fırkası'na karşı olan bütün grupların odağı haline gelmesi belki de günümüzde Cumhuriyet düşmanlarının tek cephede birleşmesini anlatıyor.Kendi kadrolarını oluşturmak isteyen her hareketin işe kendi burjuvasını oluşturarak başlaması hüzün verici.


  4. Esir Şehir Üçlemesi’ne dair genel bir değerlendirme yapmak gerekirse: Milli mücadele dönemi ve sonrasına dair farklı detaylar sunan, döneme ilgisi olan herkesin mutlaka okuması gereken bir eser. Esir Şehrin İnsanları ve Esir Şehrin Mahpusu, sürükleyici olmasının yanında karakterleri ile de eşsizdi. Yol Ayrımı ise adından da anlaşılacağı üzere olayların durulduğu MM sonrası dönemde geçiyor ve daha sakin ilerliyor. Bu nedenle başlangıçta biraz yadırgansa da, [...]


  5. Подведох се по корицата и анотацията понеже ми се четеше роман с историческа стойност. Трябваше да е нещо ново и интересно, а получих 500+ страници скука, дъвкане на безумни истории и на моменти отегчение до смърт. Не бих препоръчал.


  6. AKP'nin kendine meşruiyetler devşirdiği zihin iklimini, ilk bölümün son kısmı ile son bölümün dördüncü kısmında "farmason" doktor'dan okumak da tarihin mi diyeyim, edebiyatın mı, bir cilvesi :)


  7. Esir şehir üçlemesinin üçüncü ve son kitabı.Yine mükemmel bir eser.Bu sefer 1930 lara gidiyoruz.Ortalıkta serbeslik dalgası esmekte.Yeni parti kurma ve demokrasi denemeleri ve daha niceleri Bu üç kitabı da okumanızı tavsiye ediyorum


  8. Serinin son kitabı da yine bir film edasıyla okunup bitti. Serbest Fırka'nın kuruluş ve dağılışı aşamasındaki olayları anlatan bir kitap. Kamil Bey'in hikayesi ister istemez ikinci planda kalırken, Türk siyasi hayatının önemli bir dönemi yansıtılmış. Tavsiye edilir.  9. serbest fırkanın kuruluşu ve o dönemki politikalar eksenli bir hikaye bekliyordum, ama o konular cok kitabî bilgilerle gecildi. hikaye kurgusuna yedirilecek diye bekliyordum oysa. hayal kirikligi oldu o kisim ama yine her zamanki gibi yerli yerinde tarihi tahliller ve insana dair 'Tahirî' çözümlemeler vardi, güzeldi.


  10. #32Kemal Tahir Yol Ayrımı'nda Serbest Fırka olgusu üzerinde duruyor Kemal Tahir, Ahmet Ağaoğlu'nun anılarından o kadar çok yararlanmış ki, Serbest Fırka Hatıraları olmasaydı Yol Ayrımı da olmazdı diyebilirimYol Ayrımı, roman bile değil!


  11. Kemal Tahir'in karakterleri yine müthiş, yine oturmuşlar. Yine gerçek hayattan hepsi. Fakat niçin bilmem, üçlemenin sıkıldığım tek kitabı oldu.  12. Serinin ilk kitabından hem ismi hem de karakterleriyle ayrılan bir kitap olmuş. Kâmil Bey'e o kadar alışmışken bu kez olayların çok dışında kalması da epey tuhaf geldi bana.  Leave a Reply