Otpadnik (Vreme zla, #2)

Otpadnik (Vreme zla, #2)

Dobrica Ćosić / Jan 19, 2020

Otpadnik Vreme zla None

 • Title: Otpadnik (Vreme zla, #2)
 • Author: Dobrica Ćosić
 • ISBN: 9788613000266
 • Page: 409
 • Format: Hardcover
 • None

  • Best Read [Dobrica Ćosić] À Otpadnik (Vreme zla, #2) || [Psychology Book] PDF ✓
   409 Dobrica Ćosić
  • thumbnail Title: Best Read [Dobrica Ćosić] À Otpadnik (Vreme zla, #2) || [Psychology Book] PDF ✓
   Posted by:Dobrica Ćosić
   Published :2018-012-25T19:38:02+00:00

  About "Dobrica Ćosić"

   • Dobrica Ćosić

    Dobric osi 1921 2014 , pis c, esejist , politi r, jedn od n jzn jnijih figur srpske istorije i knji evnosti druge polovine 20 vek U knji evnost ul zi 1951 godine s svojim prvim rom nom D leko je sunce, prvim modernim rom nom o jugoslovenskoj revoluciji koji je predst vlj o kritiku revolucion rnog teror Rom n je preveden n trideset k jezik , s mo u SSSR u t mp n u 1.600.000 primer k Z tim obj vljuje rom ne Koreni 1954 , Deobe 1961 , B jk 1965 , Vreme smrti tetr logij , 1972 79 , Vreme zl trilogij Gre nik 1985 , Otp dnik 1986 i Vernik 1990 , Vreme vl sti I 1996 i Vreme vlasti II 2007 Dobitnik je Ninove n gr de dv put z rom ne Koreni i Deobe , uz Osk r D vi i ivojin P vlovi jedini je od trojice knji evnik koji su ovu n gr du dobili vi e put.Udru enje knji evnik Srbije dodelilo mu je 1986 N gr du UKS z izuzet n zn j z knji evno stv r l tvo Povelju Z du bine J kov Ignj tovi iz Budimpe te dobio je 1989 godine Njego ev n gr d uru en mu je 1990 godine n Cetinju z troknji je Vreme zl.Dv put je dobio tr dicion lnu godi nju n gr du N rodne biblioteke Srbije z n j it niju dom u knjigu 1990 godine z rom n Vernik i 1996 z rom n Vreme vl sti I in e, jed n je od s mo tri pisc , uz Slobod n Seleni i Ljilj nu H bj novi urovi , koji je ovu n gr du dobio vi e put Povodom sedamdesetog ro end n dobio je 1991 godine specij lnu Vukovu n gr du Jun 1993 dodeljen mu je knji evn n gr d Zl tni krst knez L z r , dok je rom n Vreme vl sti vi estruko n gr iv n Ko i evo pero 1996, N gr d L z Kosti 1996, Me Selimovi 1997, Pet r Ko i 1997, Ko i ev n gr d 1998, n gr d Svetoz r orovi 1997, ugledni v jc rski list Nuvo Kotidijen je, n osnovu nkete me u it ocim u toj zemlji, po etkom m j mesec 1996 ov j rom n progl sio jednim od sed m n jboljih evropskih rom n Godine 1998 u Kru ev kom pozori tu uru en mu je Zl tni krst despot Stef n L z revi .U Moskvi je m j 2010 post o prvi dobitnik n gr de Pu kin z izuzetne z sluge u knji evnosti, a u okviru Prvog slovenskog forum umetnosti Zl tni vitez predsednik udru enj pis c Rusije V lerij G ni ev uru io je osi u i n gr du Zl tni vitez z knji evno stv r l tvo.Del Dobrice osi a preveden su n trideset k jezik , svi rom ni prevedeni su n fr ncuski gde su dobili n jve e pohv le.


  920 Comments

  1. Nepravda u ovoj knjizi boli. (Izgleda mi kao da se naslovi "Grešnik", "Otpadnik" i "Vernik" odnose na Bogdana Dragovića.)  Leave a Reply