යුගාන්තය

යුගාන්තය

මාර්ටින් වික්‍රමසිංහ / Sep 23, 2019

This is considered Wickramasinghe s extension to his much acclaimed novel The Uprooted and discusses the urbanisation of the new independent Ceylon

 • Title: යුගාන්තය
 • Author: මාර්ටින් වික්‍රමසිංහ
 • ISBN: 9555640203
 • Page: 403
 • Format: Paperback
 • This is considered Wickramasinghe s extension to his much acclaimed novel The Uprooted and discusses the urbanisation of the new independent Ceylon

  Thunmulla Latest Gossip The trendsetting gossip news provider in Sri Lanka Thunmulla brings you the latest and breaking news, gossip around the world. facebook facebook Agriculture Technology Programme Different ways you can contact me either with social media or email I will reply to all contact me as soon as possible. SMS CHAT APP ChatFort ChatRoom ChatFort SMS App is a chat application that connects you and your friends through sms Subscribe with ChatFort sms app to find and chat with new friends. Department of Animal Production Health Download If You Have Any Problem, Please Contact Us From Bottom Contact Us option Share This Page , ,

  • [PDF] Download ✓ යුගාන්තය | by ☆ මාර්ටින් වික්‍රමසිංහ
   403 මාර්ටින් වික්‍රමසිංහ
  • thumbnail Title: [PDF] Download ✓ යුගාන්තය | by ☆ මාර්ටින් වික්‍රමසිංහ
   Posted by:මාර්ටින් වික්‍රමසිංහ
   Published :2018-012-04T11:28:21+00:00

  About "මාර්ටින් වික්‍රමසිංහ"

   • මාර්ටින් වික්‍රමසිංහ

    Martin Wickramasinghe, MBE was a Sri Lankan novelist His books have been translated into several languages.The search for roots is a central theme in Wickramasinghe s writings on the culture and life of the people of Sri Lanka His work explored and applied modern knowledge in natural and social sciences, literature, linguistics, the arts, philosophy, education, Buddhism and comparative religion


  676 Comments


  Leave a Reply