അക്കർമാശി | Akkarmashi

അക്കർമാശി | Akkarmashi

Sharankumar Limbale / Aug 21, 2019

Akkarmashi

 • Title: അക്കർമാശി | Akkarmashi
 • Author: Sharankumar Limbale
 • ISBN: 9788182669611
 • Page: 376
 • Format: Paperback
 • , , , , , .

  Writer A writer is a person who uses written words in various styles and techniques to communicate their ideas Writers produce various forms of literary art and creative writing such as novels, short stories, poetry, plays, screenplays, and essays as well as various reports and news articles that may be of interest to the public Writers texts are published across a range of media.

  • ☆ അക്കർമാശി | Akkarmashi || Ï PDF Download by ↠ Sharankumar Limbale
   376 Sharankumar Limbale
  • thumbnail Title: ☆ അക്കർമാശി | Akkarmashi || Ï PDF Download by ↠ Sharankumar Limbale
   Posted by:Sharankumar Limbale
   Published :2018-09-20T11:30:18+00:00

  About "Sharankumar Limbale"

   • Sharankumar Limbale

    Sharankumar Limbale Is a well-known author, some of his books are a fascination for readers like in the അക്കർമാശി | Akkarmashi book, this is one of the most wanted Sharankumar Limbale author readers around the world.


  229 Comments

  1. അക്കർമ്മാശിയെന്നാൽ.അർദ്ധജാതി. ആർക്കും അധികാരം.സ്ഥാപിക്കാവുന്ന ദളിതജീവിതത്തിലെ ഒരു നേർക്കാഴ്ചയാണു ഈ പുസ്തകം. ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിലിങ്ങനെയും ഒരു ജീവിതമൊ എന്നു ചിന്തിക്കാവുന്നിടത്തോളം [...]


  Leave a Reply