سرگذشت ابن سینا، به قلم خود او و شاگردش أبو عبید عبدالواحد جوزجانی

سرگذشت ابن سینا، به قلم خود او و شاگردش أبو عبید عبدالواحد جوزجانی

ابن سینا أبو عبید عبدالواحد جوزجانی سعید نفیسی / Aug 20, 2019

 • Title: سرگذشت ابن سینا، به قلم خود او و شاگردش أبو عبید عبدالواحد جوزجانی
 • Author: ابن سینا أبو عبید عبدالواحد جوزجانی سعید نفیسی
 • ISBN: null
 • Page: 173
 • Format: None
 • 1331

  • Best Read [ابن سینا أبو عبید عبدالواحد جوزجانی سعید نفیسی] î سرگذشت ابن سینا، به قلم خود او و شاگردش أبو عبید عبدالواحد جوزجانی || [Science Book] PDF ✓
   173 ابن سینا أبو عبید عبدالواحد جوزجانی سعید نفیسی
  • thumbnail Title: Best Read [ابن سینا أبو عبید عبدالواحد جوزجانی سعید نفیسی] î سرگذشت ابن سینا، به قلم خود او و شاگردش أبو عبید عبدالواحد جوزجانی || [Science Book] PDF ✓
   Posted by:ابن سینا أبو عبید عبدالواحد جوزجانی سعید نفیسی
   Published :2018-010-27T12:20:32+00:00

  About "ابن سینا أبو عبید عبدالواحد جوزجانی سعید نفیسی"

   • ابن سینا أبو عبید عبدالواحد جوزجانی سعید نفیسی

    , Avicenna


  353 Comments

  1. نکته ی نخست اینکه ترجمه در مواردی از نظر ضمیرها مشکل دارد. همچنین یک جا دیدم که یک جمله ی فلسفی-منطقی به دلیل عدم آشنایی مترجم خوب ترجمه نشده - البته من فقط گاهی به متن عربی مراجعه کردم و مقایسه ی کاملی انجام ندادمآن بخش از زندگی نامه که از خود ابن سینا نقل شده چندان جذاب نیست، بی [...]


  2. کتاب خود آموز فنون علوم غریبه مرجان جادو نوشته شیخ بهاییfilebusiness/downloads/%DA%


  3. مجموعه آموزش کامل علوم غریبه مجربات ابن سیناfilebusiness/downloads/%D9%


  Leave a Reply