Eski İstanbul'un Delileri: Pazarola Hasan Bey

Eski İstanbul'un Delileri: Pazarola Hasan Bey

Yavuz Selim Karakışla / Feb 24, 2020

Eski stanbul un Delileri Pazarola Hasan Bey Pazarola Hasan Bey in her bir g l c evde kalm k zlar nezdinde m stakbel bir koca i in bir al met bir i arettir Her Pazarola ba selam stanbul un t m bereket dilencileri i in gelece i garantiye alm

 • Title: Eski İstanbul'un Delileri: Pazarola Hasan Bey
 • Author: Yavuz Selim Karakışla
 • ISBN: null
 • Page: 409
 • Format: Paperback
 • Pazarola Hasan Bey in her bir g l c , evde kalm k zlar nezdinde, m stakbel bir koca i in bir al met, bir i arettir Her Pazarola ba selam stanbul un t m bereket dilencileri i in, gelece i garantiye almakt r Ancak, Pazarola Hasan Bey in kendisine yap lan b t n a r lara cevap verip vermeyece i pek belli olmazd Kendisinden Pazarola ba iltifat almPazarola Hasan Bey in her bir g l c , evde kalm k zlar nezdinde, m stakbel bir koca i in bir al met, bir i arettir Her Pazarola ba selam stanbul un t m bereket dilencileri i in, gelece i garantiye almakt r Ancak, Pazarola Hasan Bey in kendisine yap lan b t n a r lara cevap verip vermeyece i pek belli olmazd Kendisinden Pazarola ba iltifat almak isteyen ve b ylece g ndelik k r ndan emin olmak isteyen esnaf etraf na r, Hasan Bey, gel bir kahvemizi i diyerek onu d kkanlar na a r r, ancak Hasan Bey in bu a r lardan hangisine cevap verece i ve hangi davete icabet edece i de pek belli olmazd , i inden geldi i gibi sokaklarda dolan r, birden sevindirmek istedi i birisine yakla r, nce me hur Pazarola ba iltifat n yapar, sonra da o ki iye i iyle ilgili e itli akac sorular sorard Belki de itibar n n zedelenece i ve belki de kar s ndakini rahats z edece i d ncesiyle ok konu maz, ok oturmaz, her gitti i yerde birka dakikadan fazla kalmazd Tahsili hakk nda kimsenin bir ey bilmedi i Pazarola Hasan Bey, bazen de me okumu lar gibi s zler s yler, hikmetler savururdu Bazen de hi bir m nasebeti olmayan s zler sarf ederdi Kendisine smarlanan kahveleri geri evirdi i g r lmezdi, sar l p eline tutu turulan sigaralar keyifle t tt r r, sonra da geldi i gibi, ans z n ortadan kayboluverirdi

  • [PDF] ✓ Free Read É Eski İstanbul'un Delileri: Pazarola Hasan Bey : by Yavuz Selim Karakışla ↠
   409 Yavuz Selim Karakışla
  • thumbnail Title: [PDF] ✓ Free Read É Eski İstanbul'un Delileri: Pazarola Hasan Bey : by Yavuz Selim Karakışla ↠
   Posted by:Yavuz Selim Karakışla
   Published :2018-012-14T22:34:51+00:00

  About "Yavuz Selim Karakışla"

   • Yavuz Selim Karakışla

    1961 y l nda zmit te d nyaya geldi 1979 senesinde Kad k y Ma rif Koleji ni Kad k y Anadolu Lisesi bitirdi 1987 y l nda Bo azi i niversitesi nin Tarih B l m nden mezun oldu 31 Mart 1992 g n , Exile Days of Sultan Abd lhamid II in Salonika 1909 1912 and Confiscation of His Wealth Sultan II Abd lhamid in Selanik teki S rg nl k G nleri 1909 1912 ve Servetinin M s dere Edilmesi ba l kl teziyle, Bo azi i niversitesi Sosyal Bilimler Enstit s nden Sosyal Tarih Dal nda Y ksek Lisans derecesi almaya hak kazand Women, War and Work in the Ottoman Empire Society for the Employment of Ottoman Muslim Women 1916 1923 Osmanl mparatorlu u nda Sava Y llar nda al an Kad nlar Kad nlar al t rma Cemiyet i sl miyesi 1916 1923 , ba l kl doktora tezini 23 ubat 2003 g n savunarak, State University of New York Binghamton, Tarih B l m nden doktora derecesi ald Ayn y l, Osmanl Bankas Ar iv ve Ara t rma Merkezi nin a m oldu u Bankac l k ve Finans Tarihi Ara t rma Yar mas nda En yi Doktora Tezi dal nda d l kazand Osmanl mparatorlu u nun toplumsal ve iktisadi tarihi hakk ndaki makaleleri e itli derlemelerde ve Turkish Studies Association Bulletin, Tarih ve Toplum, Toplumsal Tarih, Pop ler Tarih, Toplum ve Bilim, Virg l, Simurg, Kebike , M teferrika, NTV Tarih, Atlas Tarih, GEO, Akt el ve benzeri akademik ve pop ler tarih dergilerinde yer ald.Yay mlanm kitaplar Women, War and Work in the Ottoman Empire Society for the Employment of Ottoman Muslim Women 1916 1923 , Ottoman Bank Archives and Research Centre, stanbul, 2005 2 bask , Libra, stanbul, 2015 Eski stanbul un Delileri Pazarola Hasan Bey 1885 1926 , Tarih Vakf , Toplumsal Tarih, stanbul, 2006, geni letilmi 2 bask , Ak l Fikir Yay nlar , stanbul, 2014 Osmanl Kad n Telefon Memureleri 1913 1923 , T rk Telekom Yay nlar , stanbul, 2008, 2 bask , Ak l Fikir Yay nlar , stanbul, 2014 Osmanl Han mlar ve Kad n Terzileri 1869 1923 , Ak l Fikir Yay nlar , stanbul, 2014 Osmanl Han mlar ve Hizmet i Kad nlar 1869 1927 , Ak l Fikir Yay nlar , stanbul, 2014 Kitabiyat Yaz lar 1844 2014 , Ak l Fikir Yay nlar , stanbul, 2014 Osmanl Ordusunda Kad n Askerler Birinci Kad n i Taburu 1917 1919 , Ak l Fikir Yay nlar , stanbul, 2015 Exile Days of Sultan Abd lhamid II in Salonika 1909 1912 , Libra, stanbul, 2015 Sultan II Abd lhamid in Selanik teki S rg nl k G nleri 1909 1912 , Libra, stanbul, 2015 Derli Toplu Makaleler I 1988 1999 , Ak l Fikir Yay nlar , stanbul, 2015 Derli Toplu Makaleler II 1999 2002 , Ak l Fikir Yay nlar , stanbul, 2015 Derli Toplu Makaleler III 2003 2014 , Ak l Fikir Yay nlar , stanbul, 2015 Eski Zamanlar, Eski nsanlar Osmanl Toplumsal Tarihi zerine Yaz lar 1876 1926 , Do an Kitap, stanbul, 2015 Eski nsanlar, Eski Cemiyetler Osmanl Toplumsal Tarih al malar 1904 1926 , Do an Kitap, stanbul, 2015 Eski Hayatlar, Eski Hat ralar Osmanl mparatorlu u nda Belgelerle G ndelik Hayat 1760 1923 , Do an Kitap, stanbul, 2015, Osmanl mparatorlu u nda Sava Y llar ve al an Kad nlar Kad nlar al t rma Cemiyeti 1916 1923 , leti im Yay nlar , stanbul, 2015 zden Dilek Karak la Galatasaray 82, Bo azi i 89 ile evlidir ve Eyl l Ya mur Karak la n n 99 ALKEV 13, St Joseph 18 da ma rur babas d r.


  407 Comments

  1. What a small gem of a book! This is just a short book that puts together a bunch of historical documents as well as articles, an interview, even a destan (epic) written about one of the most famous "crazy" people who lived in Istanbul under the Ottoman Empire (or right at the end of the Empire and the beginning of the Turkish Republic). At the time, Pazarola Hasan Bey was a sought-after personality by the merchants and retailers of the streets of Istanbul, who valued his blessing (always went so [...]


  Leave a Reply