පන්පසිඳුවන් ලෝහිත කුලුනේ අබිරහසක ( පන්පසිඳුවෝ, #1)

පන්පසිඳුවන් ලෝහිත කුලුනේ අබිරහසක ( පන්පසිඳුවෝ, #1)

Pasindu Kalhara Medagedara / Sep 22, 2019

 • Title: පන්පසිඳුවන් ලෝහිත කුලුනේ අබිරහසක ( පන්පසිඳුවෝ, #1)
 • Author: Pasindu Kalhara Medagedara
 • ISBN: 9789551596255
 • Page: 111
 • Format: Paperback
 • , , .

  • [PDF] Download ↠ පන්පසිඳුවන් ලෝහිත කුලුනේ අබිරහසක ( පන්පසිඳුවෝ, #1) | by ↠ Pasindu Kalhara Medagedara
   111 Pasindu Kalhara Medagedara
  • thumbnail Title: [PDF] Download ↠ පන්පසිඳුවන් ලෝහිත කුලුනේ අබිරහසක ( පන්පසිඳුවෝ, #1) | by ↠ Pasindu Kalhara Medagedara
   Posted by:Pasindu Kalhara Medagedara
   Published :2018-010-08T11:53:55+00:00

  About "Pasindu Kalhara Medagedara"

   • Pasindu Kalhara Medagedara

    Pasindu Kalhara Medagedara is an author, translator a cover designer in Sri Lanka, who discloses talents from early childhood He wrote his first story book when He was 16 years old Ministry of Cultural Affairs of Sri Lanka published his first science fiction book in 2007 He had translated books into Sinhalese His hobbies are arts and cover designing He is the only child in family, so He felt lonely most of the time Whenever He felt lonely, He lies down on bed constructs his own dream world Nobody guessed that the little scribbler could have been a budding artist who loved to observe nature, He created his own stories, own characters in his own world, looking at the nature In the night, He gazed at the night sky wondering about the stars and moon, hoping to become an astronomer one day He picked up things fast and seeing his reading out his father s and other author s books and newspapers in his nativity language, his father mother, were teachers His parents were very happy and proud of his versatility but were worried about his school works Therefore his mother and father did not encourage his author life However, commencing his path in art He came up with his first story book at a very young age, without having the slightest idea about becoming an author He went to Richmond College, Galle, Sri Lanka He kept on his writing and designing, many people weren t knowing about his talents other than his closest friends Being a very silent student in school He never talked about his work never participated in any literary programs in his collage Teachers surprised asked that if really he wrote this when He received Best Science Fiction Awards in 2007 His tendency for exploring in various fields He studies himself in various subjects including computer, web designing, Photoshop, video editing, astronomy, scriptwriting, film making He received Best Science Fiction Awards 2007 for his first official story Competition of Student s Manuscript Ministry of Cultural Affairs of Sri Lanka.


  244 Comments  Leave a Reply