මඩොල් දූව

මඩොල් දූව

මාර්ටින් වික්‍රමසිංහ / Oct 21, 2019

None

 • Title: මඩොල් දූව
 • Author: මාර්ටින් වික්‍රමසිංහ
 • ISBN: 9558415049
 • Page: 131
 • Format: (Paperback)
 • None

  • Best Read [මාර්ටින් වික්‍රමසිංහ] Ï මඩොල් දූව || [Comics Book] PDF ↠
   131 මාර්ටින් වික්‍රමසිංහ
  • thumbnail Title: Best Read [මාර්ටින් වික්‍රමසිංහ] Ï මඩොල් දූව || [Comics Book] PDF ↠
   Posted by:මාර්ටින් වික්‍රමසිංහ
   Published :2018-010-22T11:40:42+00:00

  About "මාර්ටින් වික්‍රමසිංහ"

   • මාර්ටින් වික්‍රමසිංහ

    Martin Wickramasinghe, MBE was a Sri Lankan novelist His books have been translated into several languages.The search for roots is a central theme in Wickramasinghe s writings on the culture and life of the people of Sri Lanka His work explored and applied modern knowledge in natural and social sciences, literature, linguistics, the arts, philosophy, education, Buddhism and comparative religion


  824 Comments

  1. I approached this book by friendship as a lovely friend gifted me this book as representative of the literature of her country, so my predisposition to read it was beyond the mere literary motivation.However, I have to say, I loved it. I found it so innocent in both its style and plot, it has been like breathing fresh air. It portrays childhood friendship in rural SL time ago so we have to relate the episodes to a certain historical moment without judging them.The adventures of the protagonist a [...]


  2. This is the English translation of Martin Wickramasinghe's මඩොල් දූව. To say something about Prof. Halpe's translation, it's really good so you won't regret reading it. I liked the fact that it has the Sri Lankan colouring with names of titles, food etc. without translated into English. I read the original when I was around 14 and didn't see things I see now re-reading it. Firstly "Madol Doova" is a Growth novel/bildungsroman one of my favourite genres. The narrator/the protagoni [...]


  3. Playful and nostalgic, Madol Doowa tells the story of Upali, a young boy living down South. He faces tragedy at a very young age, but that doesn't change his playful nature. Defiant of his parent's expectations, Upali gets up to all manner of mischief with his friend, Jinna, a servant boy at his house. The book is simply written, but deals with quite complex issues, such as death, loss and guilt. Yet through it all it maintains its playful tone, and is a great snapshot of rural life at the time [...]  4. I read this before my grade 5 scholarship examination. At that time I was very interested this. Suitable for Teenagers.  5. The ambition of the "martin wikrama sinhe" that he going to made. and the social surround at that time of srilanka & down country.
  6. “Madol Doova” is a Sinhala children’s novel written by Sri Lankan writer Martin Wickramasinghe. It was first published in 1947. There is some similarity in the approach of the novel to R. K. Narayan’s Swami and Friends which was written prior to this. I read both the Sinhala Modal Doova and its English translation by Professor Ashley Halpe.The book tells us about the misadventures and escapades if Upali Giniwelle, a village trader’s son who is motherless and his friends in a southern c [...]


  7. This is Sri Lankan famous book. I read this book many times. Because I can read Sri Lankan letters(Sinhala letters);because I'm from Sri Lanka. This book wrote Mr. Martin Wickramasinghe. I will discuss about him self also. Mr. Martin Wickramasinghe is very famous writer was Sri Lanka. He was born on 29 May 1890 Koggala, Sri Lanka and he dies was 23 July 1976 Colombo, Sri Lanka. When he dies he was 86 years old. His nationality is Sri Lankan. His other names is Lama Hewage Don Martin Wickramasing [...]


  8. "I didn't like studying and going to school. I wanted to be out all the time, playing with my friends", 17 Feb. 2015This review is from: Madol Doova (Paperback)First published in 1947, this is the story of a seriously naughty Sri Lankan lad. With an unloving stepmother, young Upali prefers to be off having adventures in the company of his friend Jinna.Breaking into houses with his gang, dressing up as 'Veddahs' (Sri Lankan aboriginal people) and shooting at folk with a bow and arrow and scrumpin [...]


  9. I choose this book for fiction part for my English literature subject in ordinary level exams. Its language is very simple and I loved it, it was the translation of the original "මඩොල දූව" by Martin Wickramasinghe. Even though I highly recommend the Sinhalese version for native speakers this translation by Professor Ashley Halpe does no injustice!! Recommended for children and Teens.


  10. සිංහල ළමා නවකථාව ශ්‍රී ලාංකික මහා ගත්කතු මාර්ටින් වික්‍රමසිංහයන් විසින් රචනා කොට ඇත.1947 දී ප්‍රථමවරට ප්‍රකාශයට පත්කොට ඇත.1890 ගණන් වල ලංකාවේ දකුණු පලාතේ වෙරළබඩ ජීවත්වූ උපාලි ගිනිවැල්ලලේ යන යො [...]  11. I cannot remember how many times i enjoyed this novel but if i have time i still love reading it of my all time favourites

  12. A Sri Lankan tale of two mischievous boys having adventures and coming good. Reminiscent of Tom Sawyer and Huck Finn.


  13. Children's novel really. Boy goes on an adventure! Sri Lankan style. Was cool to read, cause I've been to Sir Lanka for a while I got some of the cultural references!

  Leave a Reply