Šamanijada

Šamanijada

Slobodan Škerović / Dec 07, 2019

amanijada amanijada je ratni ko delo Odrediti ovaj fraktalni roman kao nau nu fantastiku bilo bi podjednako jednozna no koliko i re i da je u pitanju postkastanedinska egzegeza Ipak teme i motivi sa kojima se

 • Title: Šamanijada
 • Author: Slobodan Škerović
 • ISBN: 9788677560171
 • Page: 310
 • Format: Paperback
 • amanijada je ratni ko delo Odrediti ovaj fraktalni roman kao nau nu fantastiku bilo bi podjednako jednozna no koliko i re i da je u pitanju postkastanedinska egzegeza Ipak, teme i motivi sa kojima se nau na fantastika batrga od samog svog nastanka ine najmesnatiji deo amanijade.Od kakve supstance se, zapravo, sastoji filozofsko jezgro ovog kapitalnog dela pa, jasno j amanijada je ratni ko delo Odrediti ovaj fraktalni roman kao nau nu fantastiku bilo bi podjednako jednozna no koliko i re i da je u pitanju postkastanedinska egzegeza Ipak, teme i motivi sa kojima se nau na fantastika batrga od samog svog nastanka ine najmesnatiji deo amanijade.Od kakve supstance se, zapravo, sastoji filozofsko jezgro ovog kapitalnog dela pa, jasno je od pogleda na sve dublji jaz koji brzi napredak nauke ostavlja prema njenim tuma ima futurolozima, piscima i kontekstualistima op te prakse Dana nji teoreti ari nauke i ljubitelji dobre, prosve ene i potkovane nau ne fantastike suo eni su sa ovim jazom, a da ga esto nisu ni svesni Preostaje im da samozadovoljno kuju konje po mjesecu i otkrivaju toplu vodu Pisac amanijade je, me utim, svugde i uvek svestan tog narastaju eg ambisa izme u tehnologije koja se otela mogu nosti punog sagledavanja i onih koji bi tu tehnologiju da objasne, banalizuju i ukalupe u uslovljenost svojih svetonazora kerovi im se podsmeva, on elegantno razbija okvir i na taj na in otvara novu perspektivu Istovremeno, na jednom sasvim drugom nivou, ovo delo ostvaruje i duboki pogled u kolektivno nesvesno, imanentan vrhunskim piscima SF a.Ako od amanijade o ekujete Gejmena, iznenadi e vas busija iz koje vreba Gibson ukoliko mislite da e vas ovo metafizi ko putovanje odvesti u pastoralnost kakve Srednje zemlje, shvati ete ubrzo da put zapravo vodi u nemilosrdni I tlan Koliko je kerovi ev metod opasan i da li ete itaju i amanijadu osetiti, barem na tren, ta zna i Weltschmerz, pitanja su za hrabre i inteligentne itaoce Ostalima se amanijada i ne preporu uje.Adrijan Sarajlija

  • ↠ Šamanijada || ☆ PDF Read by ✓ Slobodan Škerović
   310 Slobodan Škerović
  • thumbnail Title: ↠ Šamanijada || ☆ PDF Read by ✓ Slobodan Škerović
   Posted by:Slobodan Škerović
   Published :2018-012-15T21:33:12+00:00

  About "Slobodan Škerović"

   • Slobodan Škerović

    Slobodan kerovi ro en 27 septembra 1954 u Beogradu je srpski slikar, pesnik, prozaista, esejista i urednik Studirao slikarstvo na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu i Kunstakademie u Diseldorfu lan je Udru enja likovnih umetnika Srbije od 1996 godine, lan Udru enja knji evnika Srbije od 2008, a Udru enja stripskih umetnika Srbije od 2010.Pesme i tekstove objavljuje od 1976 Haiku, Student, Vidici, Knji evna Re , Koraci, Stvaranje Signal, Rukovet, Savremenik, Knji evne novine Urednik u Studentu i Vidicima 1980 1982 Bio je kra e vreme stripski scenarista i lan beogradske Tu grupe.Kao autor i urednik aktivno u estvuje u signalisti kom pokretu od 2001 godine i u Projektu Rastko od 2007.Knji evni opus mu odlikuju du i poetski oblici, kao i intenzivno razmatranje odnosa tradicionalne duhovnosti i visoke tehnologije, kako u pesmama, tako i u esejima i nau nofantasti noj prozi.


  318 Comments

  Leave a Reply