Triết học Kant

Triết học Kant

Trần Thái Đỉnh / Aug 17, 2019

Tri t h c Kant Cu n s ch Tri t h c Kant c a Gs Tr n Th i nh c xu t b n l n u ti n n m Nxb Nam Chi T ng Th S i G n sau s ch c Nxb V n M i S i G n t i b n l n th nh t n m N m cu n s ch c C ng ty s

 • Title: Triết học Kant
 • Author: Trần Thái Đỉnh
 • ISBN: null
 • Page: 446
 • Format: Bìa mềm
 • Cu n s ch Tri t h c Kant c a Gs Tr n Th i nh c xu t b n l n u ti n n m 1969, Nxb Nam Chi T ng Th , S i G n sau s ch c Nxb V n M i, S i G n, t i b n l n th nh t n m 1974 N m 2005, cu n s ch c C ng ty s ch Th i i li n k t v i Nxb V n H a Th ng Tin t i b n l n th hai p ng nhu c u t m hi u v nghi n c u c a b n c g n xa, C ng ty s ch Th i i chCu n s ch Tri t h c Kant c a Gs Tr n Th i nh c xu t b n l n u ti n n m 1969, Nxb Nam Chi T ng Th , S i G n sau s ch c Nxb V n M i, S i G n, t i b n l n th nh t n m 1974 N m 2005, cu n s ch c C ng ty s ch Th i i li n k t v i Nxb V n H a Th ng Tin t i b n l n th hai p ng nhu c u t m hi u v nghi n c u c a b n c g n xa, C ng ty s ch Th i i cho t i b n l n th 3 qu I 2014 cu n s ch nh p m n n y, h u cung c p m t c i nh n kh bao qu t v tri t h c Kant.Tri t h c Kant v n nh h ng m t c ch s u s c n c c tr o l u t t ng hi n i C th n i kh ng qu ng r ng kh ng hi u Kant th kh ng th hi u th u o Hegel 1770 1831 , Marx 1818 1883 , Heidegger 1889 1976 v Claude L vi Strauss 1908 2009 Kant l m con ng i t nh gi c m ti n, bi t m nh kh ng ph i l th n th nh, m l ng i bi t m nh l h u th h u h n ch kh ng ph i l hi n th tuy t i Tr c Kant, ch ng ta c 2 l n b t u trong l ch s tri t h c l n th nh t v i Socrate v i m c ti u Anh h y hi u bi t ch nh b n th n m nh , i qua c c i Platon, Aristote r i tr i qua m i m y th k trong m tr ng Trung c , tri t h c ng gi c ng gi o i u trong th n ph n n t c a th n h c l n th hai v i Descartes a tri t h c v o h m c t c a thuy t Duy t m thuy t g n cho con ng i nh ng kh n ng m con ng i kh ng c c, sau l Locke v Hume, tri t h c tho t kh i gi c ng gi o i u nh ng l i i v o m t ng c t kh c l thuy t Duy c m, Duy nghi m i l p v i thuy t Duy t m v ph i n l n th 3, v i Kant, tri t h c m i th t s i v o ng h ng c a n , V y ph i b t u l i t u Ph i b t u l i v i Kant Jacques Derrida 1930 2004 Theo Kant, m t n n tri t h c nghi m ch nh l ph i h ng v nh ng v n c b n c a con ng i Kant t v n v i ch nh kh n ng t t ng c a con ng i, c th ng t t cho tri t h c ph b nh c a ng 4 c u h i 1 T i c th bi t g 2 T i ph i l m g 3 T i c ph p hy v ng g v 4 Con ng i l g Kant d nh quy n Ph ph n L t nh thu n t y tr l i c u h i th nh t quy n Ph ph n L t nh th c h nh o c h c then ch t v ch nh y u trong 3 cu n Ph ph n l m n n t a nh t t ng tri t h c Kant tr l i c u h i th hai v , trong c c t c ph m t ng i ng n v tri t h c l ch s v tri t h c t n gi o tr l i c u h i th ba Quy n Ph ph n n ng l c ph n o n M h c v M c ch lu n l c u n i quan tr ng gi a c ba c u h i v i t m quan tr ng c bi t v h th ng l n v n i dung C u h i th 4 l t t c tri t h c c a Kant tri t h c v con ng i.Tri t gia J Lacroix 1900 1986 vi t Kant thay th tri t h c tri th c c a Hy L p b ng tri t h c b n ph n c a ng Tri t h c Kant l tri t t m hi u ngh a v b n ph n l m ng i ta, t m ra ngh a th c s n y c a tri t h c Kant ch ng ta ph i nh n chung t t c h th ng Kant v i 3 cu n Ph ph n c a n V i Ph ph n L t nh thu n t y Kant v ch gi i h n cho l tr c a con ng i, v i m c ch ch ng t cho con ng i bi t kh ng th d ng tri th c khoa h c l s n ph m c a kinh nghi m t t i nh ng i t ng c a si u h nh h c V i Ph ph n L t nh th c h nh v ch ra r ng n u con ng i l v t c l tr , th ch trong l nh v c c a l tr con ng i m i th c s sinh ho t theo ng c ng v c a m nh, c n nh trong l nh v c th c nghi m th con ng i v n b chi ph i b i nh ng hi n t ng nh nh ng ng v t kh c V v i cu n th 3, Ph ph n n ng l c ph n o n, Kant b n t i v i h nh th c v n h a c kh n ng gi i tho t con ng i v d n d n gi p con ng i v n l n kh i nh ng r ng bu c c a gi c quan h ng ti n t i nh ng th c t i si u h nh.Tuy ch a th i s u v o ph n tri t h c ph p quy n, tri t h c l ch s , tri t h c t n gi o, nh ng v i vi c tr nh b y c ng nh ng kh ng k m c n k v ba quy n Ph ph n ch y u, Gs Tr n Th i nh cho ta m t c i nh n kh bao qu t v tri t h c Kant th tri t con ng i b c t x gi a tinh th n v th x c, gi a l tr v c m gi c V m c ch ch nh c a Kant kh ng ph i l tri th c, m c ch c a Kant l quy v v n con ng i T t c ch l v n con ng i m th i.

  • [PDF] Download ☆ Triết học Kant | by ↠ Trần Thái Đỉnh
   446 Trần Thái Đỉnh
  • thumbnail Title: [PDF] Download ☆ Triết học Kant | by ↠ Trần Thái Đỉnh
   Posted by:Trần Thái Đỉnh
   Published :2018-011-19T12:39:23+00:00

  About "Trần Thái Đỉnh"

   • Trần Thái Đỉnh

    Tr n Th i nh sinh n m 1921 t i H ng Y n T nh v n h c tr ng o, n n l n l n c ch h ng tu tr , v o tr ng Ti u ch ng vi n Trung Linh, B i Chu Sau khi t t nghi p ti u ch ng vi n, c g i theo h c t i i ch ng vi n Saint Sulpice Xu n B ch H N i Tr l i B i Chu, h c th n h c t i i ch ng vi n Qu n Ph ng, th phong linh m c n m 1947 ng c ch nh d y h c t i Ti u ch ng vi n B i Chu N m 1953 qua Ph p h c th m, ng gia nh p tu h i Saint Sulpice t i Issi les Moulineaux ng u Ti n s Tri t h c t i Institut Catholic de Paris.Tr v Vi t Nam, ng gi ng d y Tri t h c t i i ch ng vi n B i Chu, l c t a l c t i ng l ng 21, Gia nh ng th i d y Tri t T y cho i h c V n Khoa S igon, r i i h c L t N m 1972 ng gi ch c Tr ng Ban Vi t Ng t i i h c V n Khoa L t C ng n m y c b u l m B Tr n Tu h i Saint Sulpice t i Vi t Nam v Gi m c i ch ng vi n Xu n B ch t i Hu Trong ho n c nh thu n ti n ng c ng c m i d y Tri t T y cho i h c V n Khoa Hu N m 1973 v m t tai n n xe g n m y, ng b th ng ph i i u tr g n m t n m tr i Trong ho n c nh ch m ng v bi quan c ng nh g p m t v i b t tr c, ng b tu N m 1975, trong ho n c nh b t c d , ng b h ng ng linh m c, s ng i b nh th ng nh m i ng i Sau nhi u n m th ng th t ch , ng quay l i v i s ch v , c v vi t nh ng g ng mu n l u ng n.


  404 Comments


  1. Chưa dám đánh giá gì về nội dung, chỉ muốn cảm ơn cụ Đỉnh đã tóm tắt lại bộ 3 phê phán của Kant cho con cháu sau này được nhờ, hiểu phần nào về Kant mà không quá tốn công trực tiếp đọc bộ 3 phê phán. 2 năm cho 1 cuốn sách, thực sự không dễ dàng, cảm giác bây giờ chỉ là thở phào vì đã xong được 1 giai đoạn như vậy. Thật lòng nhiều chỗ mình còn không hiểu và chắc hẳn sau này s [...]


  Leave a Reply